car rental podgoricaapartmani herceg noviulcinj accommodation
mapa sajta rss
18-04-2015
izmijeni heder
2.jpg DSC_0026.j... Berane__po... IMG_201407...

NACRT ODLUKE O UČEŠĆU LOKALNOG STANOVNIŠTVA...

Na osnovu člana 108 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi (“Sl.list RCG”, br. 42/03) i člana 34 Statuta Opštine Berane (“Sl.list RCG – opštinski propisi”, br 21/04 i 34/06 i ” Sl. list CG – opštinski propisi”, broj 6/11), Skupština Opštine Berane , na sjednici održanoj __________ 2012. godine, donijela je

O D L U K U
O  NAČINU  I  POSTUPKU  UČEŠĆA
LOKALNOG  STANOVNIŠTVA  U  VRŠENJU  JAVNIH  POSLOVA

 

I – OSNOVNE ODREDBE

Član 1

Ovom odlukom uređuje se način i postupak učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, oblici i mehanizmi učešća, subjekti, mjere i aktivnosti  koje preduzimaju organi lokalne samouprave i organi lokalne uprave ( u daljem tekstu: organi opštine)  u cilju podsticanja i uključivanja građana u procese planiranja, donošenja odluka i njihovoj implementaciji i druga pitanja u vezi sa načinom i postupkom učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova.

Član   2

Organi opštine dužni su da obezbijede da građani, nevladine organizacije i druge organizacije i  zainteresovane grupe,  budu blagovremeno informisani o svim pitanjima koja su od značaja za njihov život i rad.

Građani i subjekti iz stava 1 ovog člana imaju pravo da dobiju potrebne informacije radi uključivanja u faze  prethodnog izjašnjavanja, a naročito u pripremi planova, programa razvoja, utvrđivanja   investicione politike, kao i izradi i donošenju propisa i drugih akata kojima se utvrđuju prava i obaveze građana, procedurama za ostvarivanje utvrđenih prava i izvršavanje obaveza kod organa opštine, kao i o drugim pitanjima koja su od interesa za ostvarivanje prava ili izvršavanje obaveza građana.

Član 3

Organi opštine dužni su da, prije donošenja odluke ili drugog akta, povratno informišu građane i druge podnosioce o zauzetim stavovima po njihovim predlozima, primjedbama ili sugestijama .

Član  4

Radi    boljeg   razumijevanja  razloga za donošenje konkretnog akta, organi opštine dužni su da, prilagode formu akta i  sadržaj rješenja i objašnjenja,  sa  potrebama i mogućnostima  učesnika o  pravima i finansijskim obavezama koja se aktom predlažu.


Član 5

Organi opštine dužni su da, u skladu sa odredbama ove odluke i u zavisnosti od konkretnih okolnosti i finansijskih mogućnosti opštine, koriste različite mehanizme radi podsticanja i uključivanja građana u proces odlučivanja.


II - OBLICI I MEHANIZMI UČEŠĆA

Član 6

Lokalno stanovništvo  učestvuje u izjašnjavanju i odlučivanju u vršenju javnih poslova putem oblika neposrednog učešča građana utvrđenih zakonom – inicijativa, građanska inicijativa, zbor građana, referendum ( mjesni i opštinski) i putem drugih oblika utvrđenih Statutom opštine.

 

Član 7

Predhodno izjašnjavanje lokalnog stanovništva sprovodi se u postupku prije donošenja planskih akata ( plana razvoja, prostornih i urbanističkih planova, programa razvoja djelatnosti i investicionih programa).

Predhodno izjašnjavanje o aktima iz stava 1 ovog člana obezbeđuje se putem izjašnjavanja mjesnih zajednica i drugih zainteresovanih grupa u zajednici.

Organi opštine, u zavisnosti od prirode akta i finansijskih  mogućnosti, mogu predhodno izjašnjavanje obezbijediti putem anketa, organizovanjem zbora građana, održavanjem stručnih rasprava, okruglih stolova  ili drugih oblika izjašnjavanja.

 

Član 8

Lokalno stanovništvo učestvuje u odlučivanju, na način što se izjašnjava o aktima koje donosi lokalna samouprava, a naročito :

- Statutu opštine;

- planovima i programima razvoja;

- lokalnim planskim dokumentima ;

- višegodišnjem investicionom planu ;

- budžetu opštine;

- programu zaštite i unapređivanja životne sredine;

- programu uređivanja građevinskog zemljišta i

- odlukama i drugim aktima kojima se utvrđuju prava i obaveze građana.

 

Član 9

Organi opštine dužni su  lokalnom stanovništvu , putem veb sajta i na drugi odgovarajući način,učiniti dostupnim : izvještaj o realizaciji propisa i drugih akata koje donosi Skupština, izvještaj o radu predsjednika opštine, organa lokalne uprave i službi, izvještaj o ostvarivanju prava  i izvršavanju obaveza građana i pravnih lica u prvostepenom i drugostepenom postupku, izvještaj o stanju uređenja prostora, odluke o o izboru najpovoljnije ponude i zaključene ugovore  u postupku javnih nabavki i zaključene ugovore o raspolaganju imovinom.

Član 10

Organi opštine,  podstiču učešće građana u javnom životu i  putem drugih oblika: organizovanjem foruma potrošača i korisnika usluga, organizovanjem tematskih ili foruma interesnih grupa, panela građana,  organizovanjem okruglih stolova i  tribina o specifičnim problemima i pitanjima  nacionalnih i etničkih zajednica, osoba sa invaliditetom, lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, žena, omladine i djece, starih lica, penzionera kao i drugih zainteresovanih grupa i organizacija.

 

Član 11

Mehanizmi za učešće građana  u vršenju javnih poslova su:

a) informisanje lokalnog stanovništva putem veb sajtova, informativnih brošura, medija, biltena, medija planova, anketa, upitnika, panoa,  oglasnih tabli za obavještavanje, pisanih ili telefonskih poziva  i sl.

b) dobijanje predloga i mišljenja od građana putem dežurnih telefona, kutije primjedbi, knjige utisaka  i sl.

c) edukacija lokalnih službenika, namještenika i građana putem organizovanja radionica,održavanje stalnih ili povremenih sastanaka, organizovanje seminira, informacionog centra, gostovanja predavača, organizovanja okruglih stolova i dr;

d) angažovanje volontera za pružanje pomoći licima u stanju socijalne potrebe;

e) obezbjeđivanje ućešča  žena i nacionalnih i etničkih zajednica, mladih i drugih grupa u donošenju i razmatranju akata i dokumenata od značaja za njih;

f)  učešće predstavnika nevladinih organizacija u radu radnih grupa na izradi: propisa, strateških dokumenata (programa i planova razvoja iz pojedinih upravnih oblasti), akcionih planova za realizaciju strateških  i izradi i implementaciji drugih  dokumenata iz nadležnosti opštine;

g) uključivanjem predstavnika nevladinih organizacija u izradi brošura, vodiča i drugih publikacija kojima se podstiče uključivanje građana u proces donošenja odluka kao i u realizaciji mjera i aktivnosti koje na tom planu preduzimaju nadležni organi opštine.

 

Član 12

Organi opštine dužni su da informisu građane o mehanizmima i oblicima njihovog učešća u proces odučivanja i da stvore uslove za njihovu primjenu.

 

 

 

Član 13
Organi opštine dužni su da razvijaju razne oblike učešća mladih u procese planiranja i odlučivanja u opštini i njihovog konsultovanja.

 

Radi podrške aktivnostima organizacija i asocijacija mladih ili u cilju njihovog udruživanja, organi opštine podsticaće rad ovih organizacija i asocijacija konkretnim mjerama i aktivnostima, kao što su : osnivanje centra za mlade, omladinskih savjeta , đačkih parlamenata, planiranje slobodnog vremena mladih i društveno -kulturne aktivnosti, uspostavljanje saradnje sa školama, uključivanje mladih u programe stručnog osposobljavanja, podsticanje zapošljavanja , rješavanje smještajnih i stambenih potreba, uključivanje u rad Skupštine opštine , prevencije u borbi protiv bolesti zavisnosti i sl.

 

Član 14

Organi opštine obezbijediće da se o pitanjima od opšteg interesa  u postupke donošenja odluka uključi što šira javnost: građani, privredni subjekti i preduzetnici, nevladine i druge organizacije i zainteresovane grupe u zajednici.

Organi opštine, radi ostvarivanja  saradnje sa nevladinim organizacijama, imenuju kontakt osobu.

 

Član 15

Prije otpočinjanja postupka za pripremu i donošenje akata iz člana 8 ove odluke, nadležni organ utvrđuje plan učešća građana za svaki od navedenih akata.

Planom učešća  definišu se oblici i mehanizmi učešća građana u proces donošenja tog akta i utvrđuje rok za postupanje nadležnih organa.

Plan učešća građana objavljuje se na pogodan način radi upoznavanja građana.

 

Član 16

Organ lokalne uprave za odnosnu upravnu  oblast  obavezan je da obezbijedi sprovođenje oblika i mehanizama učešća građana  za svaki pojedinačan akt, utvrđen ovom odlukom.

 

Član 17

Organi lokalne uprave  dužni su  da omoguće licima sa posebnim potrebama učešće u ostvarivanju prava iz ove odluke, na način primjeren potrebama i mogućnostima tih lica.

 

III – POSTUPAK UČEŠĆA

 

Utvrđivanje potreba lokalnog stanovništva

 

Član 18

Pripremne poslove  za izradu planskih i normativnih akata iz člana 8 ove odluke, po pravilu,  obavlja nadležni organ lokalne uprave.

 

Član 19

U postupku pripreme akata organi su dužni da prikupe potrebne informacije i podatke od građana, mjesnih zajednica, organa i organizacija, javnih službi, nevladinih organizacija, udruženja mladih, različitih kategorija građana (žena, mladih, lica sa posebnim potrebama i starih i invalidnih lica), privrednih subjekata i drugih lica, u skladu sa karakterom akta.

Radi stvaranja što potpunije i kvalitetnije osnove za izradu  akta, prikupljanje podataka i informacija vrši se putem odgovarajućih mehanizama u skladu sa planom učešća građana.

 

Član 20

Na osnovu analize dobijenih podataka i informacija, nadležni organ lokalne uprave priprema nacrt akta sa predlozima osnovnih i alternativnih rješenja od interesa za lokalno stanovništvo  i dostavlja ga Predsjedniku opštine radi utvrđivanja nacrta akta.

U obrazloženju akta naročito se daju razlozi koji su bili opredjeljujući za obrađivača prilikom predlaganja rješenja, sa objašnjenjima novih rješenja, finansijskih efekata za građane, odnosno budžet opštine,  njihovim prednostima u odnosu na postojeća rješenja, objašnjenjima kako se reflektuju na prava i obaveze građana i načinu za prevazilaženje potencijalnih problema koji mogu nastati usled  predloženih promjene, kao i finansijskim obavezama za građane, odnosno za budžet opštine.

 

Javna rasprava

Član 21

Organi opštine dužni su da građanima  obezbijede,  da putem organizovanja javnih i stručnih rasprava, daju  pismene i usmene predloge, primjedbe, sugestije i mišljenja na akta koja su predmet rasprave.

 

Član 22

Predsjednik opštine utvrđuje nacrt akta i stavlja akt na javnu raspravu,  u skladu sa planom učešća građana i određuje organ koji će sprovesti javnu raspravu.

Organ za sprovođenje javne rasprave je dužan da  nacrt akta i plan učešća građana na pogodan način učini dostupnim javnosti.

Organ koji sprovodi javnu raspravu dužan je da obrazloži rješenja koja se nacrtom akta predlažu, posebno u odnosu na prava i obaveze građana, kao i procjenu uticaja tih rješenja na položaj građanina, kako bi  građani bolje prepoznali rješenja kojim se, na optimalan način, obezbjeđuje zadovoljenje njihovih potreba.

Informacioni centar opštine dužan je da obezbijedi  dovoljan broj primjeraka nacrta akta za mjesne zajednice, zainteresovane organe, organizacije i građane.

 

Član 23

Nacrt akta i program održavanja javne rasprave objavljuje se u medijima, oglasnoj tabli opštine ili mjesne zajednice, na veb sajtu opštine ili na drugi pogodan način.

Informacioni centar opštine je dužan da na pogodan način učini dostupnim informacije o aktu  iz stava 1 ovog člana.

 

Član 24

Javna rasprava se organizuje, po pravilu, u mjesnim zajednicama i traje  najmanje 15 dana.

Javna rasprava  može se organizovati istovremeno za više mjesnih zajednica.

Mjesto i vrijeme održavanja javne rasprave  prilagođava se  potrebama građana područja na kojem se održava.

 

Član 25

U javnoj raspravi mora se omogućiti da građani direktno komuniciraju sa predstavnicima organa opštine.

Javnoj raspravi obavezno prisustvuju predstavnik  predlagača , predstavnici organa lokalne uprave nadležnog za pripremanje akta, kao i druga stručna lica koja mogu doprinijeti kvalitetnoj raspravi o predmetnom aktu.

Javnoj raspravi prisustvuju i predstavnici organa mjesnih zajednica na čijem području se organizuje javna rasprava.

Javna rasprava se, po mogućnosti, organizuje uz pomoć savremenih tehničkih i drugih audio-vizuelnih pomagala,  da bi se  na što pogodniji način dala osnovna sadržina rješenja akta koji je predmet javne rasprave.

 

Član 26

Organ koji sprovodi javnu raspravu dužan je da vodi zapisnik o toku javne rasprave.

U zapisnik se evidentiraju komentari, predlozi, primjedbe, sugestije i mišljenja od značaja za sadržaj rješenja.

 

Član 27

Predlozi, primjedbe i sugestije mogu se saopštiti neposredno ili dati u pisanoj formi nadležnom organu.

 

Član 28

U skladu sa planom učešća građana, radi ocjene stručne javnosti o predloženom aktu, organizuje se stručna javna rasprava.

Stručna javna rasprava organizuje se  putem okruglih stolova, stručnih skupova, davanjem predloga, primjedaba,  sugestija i mišljenja u pisanoj formi.

Stručnu raspravu iz stava 1 ovog člana organizuje i vodi organ zadužen za javnu raspravu.

 

Član 29

Organ koji  sprovodi postupak javne rasprave dužan je da sumira javnu raspravu i sačini izvještaj, u roku od 10 dana od dana završetka javne rasprave.

Sve predloge, primjedbe i sugestije  dostavljene u roku predviđenom za javnu raspravu, organ iz stava 1 ovog člana  je dužan da razmotri sa obrazloženjem stavova o prihvatanju odnosno razloga o neprihvatanju i sačini  izvještaj o sprovedenoj javnoj i stručnoj raspravi.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj i stručnoj raspravi dostavlja se nadležnom organu koji je utvrdio nacrt akta koji je stavljen na javnu raspravu.

 

 

Član 30

Izvještaj iz prethodnog  člana Informacioni centar Opštine je dužan da  objavi na veb sajtu opštine i da na drugi pogodan način učini dostupnim javnosti.

Predlagač akta, uz predlog akta, dostavlja Skupštini i izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

 

V - ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 31

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o načinu i postupku učeđča lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova („Sl.list RCG-opštinski propisi“, br.2/05)

 

Član 32

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Sl.listu CG – opštinski propisi.

Broj:02- 030-
Berane : _____ 2012. godine

Skupština opštine Berane
Predsjednik ,
Samir Agović, s.r.

Sve primjedbe, predlozi i sugestije na nacrt Odluke o načinu i postupku učešća lokalnog stanovništva u vršenju javnih poslova, mogu se dostaviti Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Berane, na tel: 051/231-937 ili na e-mail: predsjednik@berane.co.me do 05.06.2012.godine.

Ostavite komentar

0/1500 karaktera
AntiBot pitanje: 3 + 5 =

Prije slanja komentara molimo Vas da procitate sledeca pravila:

Komentari koji sadrže psovke, uvredljive, vulgarne, preteće, rasističke ili šovinističke poruke neće biti objavljeni. Molimo čitaoce da se prilikom pisanja komentara pridržavaju pravopisnih pravila.Strogo je zabranjeno lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Služba opštine Berane ima pravo da ne odobri komentare koji su uvredljivi, koji pozivaju na rasnu i etničku mržnju i ne doprinose normalnoj komunikaciji između čitalaca ovog portala.Mišljenja iznešena u komentarima su privatno mišljenje autora komentara.

Komentara:
Sortiraj komentare: Standardno Hronoloski
Loading...